Актуална тема » Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Земен за 2016г.

Докладна Записка