Актуална тема » Докладна записка относно : Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Земен за 2017 г.

Докладна записка