Актуална тема » СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ : Предварителен проект на Общ устройствен план на община Земен и Екологична оценка към него

Съобщение за провеждане на консултации за ОУП и ЕО

_ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОУПОЗМ (2)

ДЕО