Новини » ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 8 – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии, част от Общинска и Областна транспортна схема“:
Обществен превоз на пътници