Актуална тема » Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Земен за 2017г.

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти