Актуална тема » Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти