За Земен » Профил на купувача

Публична покана „Консултантски услуги“-Община Земен обявява Публична покана за набиране на оферти по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „Консултантски услуги за подготовка на заявления за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен“ и проект: „Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на Община Земен“

Публична покана консултантски

Док¦мен-а¦и¬ за ¦¬а–ие-Кон-¦л-ан–ки ¦-л¦ги

Протокол-комисия-консултантски1

Договор за извършване на консултантска услуга

 

Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система – гр.Земен”

Образец на оферта

KC_ZEMEN 2016 Пазарни консултации

Оферта-БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ-ЕООД

Оферта-КЛ-БИЛД-ЕООД

Оферта-Статус-Н-ООД

Протокол комисия пазарни консултации

Решение

Протокол 2

Решение 2

 

Документация за участие Доставка на храни 2017
Решение за откриване на процедура
ОБЯВЛЕНИЕ
Съобщение и Протокол по обявена процедура
Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП
РЕШЕНИЕ № 3
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ:

Транспорт-документи
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Разяснение по чл.189 от ЗОП
Обществена поръчка „Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на Община Земен по обособени позиции“
ABV_Attachments-101 (3)
28.04.2017г. 16:40 ч.

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ-„Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Земен по обособени позиции“:
Протокол