За Земен » Профил на купувача

Публична покана „Консултантски услуги“-Община Земен обявява Публична покана за набиране на оферти по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „Консултантски услуги за подготовка на заявления за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен“ и проект: „Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на Община Земен“

Публична покана консултантски

Док¦мен-а¦и¬ за ¦¬а–ие-Кон-¦л-ан–ки ¦-л¦ги

Протокол-комисия-консултантски1

Договор за извършване на консултантска услуга

 

Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система – гр.Земен”

Документация за участие Доставка на храни 2017
Решение за откриване на процедура
ОБЯВЛЕНИЕ
Съобщение и Протокол по обявена процедура
Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП
РЕШЕНИЕ № 3
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ:

Транспорт-документи
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Разяснение по чл.189 от ЗОП
Обществена поръчка „Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на Община Земен по обособени позиции“
ABV_Attachments-101 (3)
28.04.2017г. 16:40 ч.

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ-„Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Земен по обособени позиции“:
Протокол

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Земен през 2018-та година по обособени позиции”
Допълнителна информация за зимно поддържане
Обява за обществена поръчка
Obraztsi-Zimno-2018
Proek_Dogovor_Zimno-2018

Покана пазарни консултации

Образец на оферта

КС Пазарни консултации

Оферта БМ-ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ

Оферта КЛ-БИЛД

Оферта СТАТУС-Н

Заповед за комисия пазарни консултации

Протокол комисия пазарни консултации

Решение пазарни консултации

Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител за организиране на посещение в Община Морес, Италия в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.001-0163-
Образци
Указания за участие организиране на посещение Италия
ОБЯВА за участие в общестевна поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП