Профил на купувача » Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Земен, Домашен социален патронаж-Община Земен и Социална услуга „Обществени трапезарии-Община Земен”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦИ-ПРОЦЕДУРА 2015 ХРАНИ
Количествена сметка образец 17
ОБЯВЛЕНИЕ АОП
решение АОП