Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий" гр. Земен, Домашен социален патронаж-Община Земен и Социална услуга „Обществени трапезарии-Община Земен” » Решение 14 от 15.10.2014г. към обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Земен, Домашен социален патронаж-Община Земен и Социална услуга „Обществени трапезарии-Община Земен”

 

Решение 1 стр.

Решение 2 стр.