Профил на купувача » Документация по Глава осма „а”от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции“ по проект № М13-22-35/28.07.2014 г., „Повишаване компетенциите на администрацията на община Земен за подобряване на нейната ефективност”

 

 

Обучения Публична покана Земен