Профил на купувача » Документация по Глава осма „а”от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност” по ОП „Административен капацитет“, проект № М13-22-35/28.07.2014 г., „Повишаване компетенциите на администрацията на община Земен за подобряване на нейната ефективност”

 

Документация и приложения