Профил на купувача » Обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Земен, Домашен социален патронаж-Община Земен и Социална услуга „Обществени трапезарии-Община Земен”

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

Количествена сметка към открита процедура за възлагане на обществена поръчка