Профил на купувача » Протокол № 2 от 14.07.2014 год. от проведено второ заседание за оценяване и класиране на офертата на „Тони Тодоров“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км.; 2. Път PER 2041 град Земен – Земенски манастир 2,8 км.; 3. Път PER 2040 село Дивля – село Одраница 4,9 км.; 4. Път PER 3042 село Мурено – махала Войнци 1,5 км.; 5. Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км.

 

Протокол № 2 от 14.07.2014 год.