Профил на купувача » Протокол № 2 от 14.07.2014 год. от проведено второ заседание за оценяване и класиране на офертата на „Тони Тодоров“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР: „Реконструкция на градска улична мрежа в гр. Земен“

 

Протокол № 2 от 14.07.2014 год.