Актуална тема » Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на заявление за кандидатстване до максимално допустимия бюджет за проектно предложение с работно наименование: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в гр. Земен, с. Пещера и с. Жабляно в Община Земен“
по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
на Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Документация за участие-консултантски
Съобщение за отваряне на цени Консултиране