Актуална тема » Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система – гр.Земен”

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТНА“ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА – ГР.ЗЕМЕН” И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Процедура проектиране водопровод

Съобщение за отваряне на постъпили оферти
Съобщение за отваряне на цени процедура – Проектиране е