Икономическо развитие » Промишленост

  • Икономическо развитие

Промишленост

През периода 1990 – 2005 г. в икономиката на Община Земен протече едно преструктуриране. В следствие на това рязко намаля относителния дял на производството в традиционните за Общината промишлени отрасли – вародобив, добив на огнеупорна глина, стоки за битови услуги, капитално строителство, инертни материали за стоманодобивната промишленост и циментодобива.

В цялостната структура на произвеждана промишлена продукция, приоритетни ще бъдат: производство на вар и варови разтвори, каменно-трошъчни материали, огнеупорна глина, обувни стоки, строителни материали, хранително-вкусова промишленост.

Преобладаващата част от енергийните и производствени мощности на промишлеността в Общината са създадени през 80-те години както по обем, така и по структура. Производствата са с висока степен на потребление на енергийни ресурси, работна сила, материали и остарели, неконкурентни технологии. През последните години, след въвеждане на валутен борд, свободна пазарна икономика и предприетите мерки за финансова стабилизация, при оттегляне на държавата от управлението и финансирането на предприятията, повечето от тях ограничиха производствената си дейност и пристъпиха към закриване на неефективни производства, дейности и участъци.

Строителство

Капиталовите разходи на общината са в рамките на 200 – 250 хил. лв. и са свързани предимно с ремонт на общински сгради, улици, тротоари.

В частното строителство на физически лица и фирми се забелязва напоследък раздвижване на пазара на строителството.

Индустриално развитие

Индустриалното производство е намаляло до критичен минимум и рефлектира в редица други процеси. Необходимостта от разработване и реализиране на отделен план за всяко едно отделно предприятие, било то с държавно, общинско участие или напълно частно.

Подпомагането и стимулирането на промишлеността икономиката, като цяло, следва да включи мерки по:

Стимулиране развитието на частния бизнес чрез инкубатори за малки и средни предприятия. Включването на бизнесмени с общинско значение в дискусия за проблемите на общината и развитието на икономиката като цяло.

Изграждане на зони на интензивна инфраструктура с високо отдаване, с потенциални възможности за привличане на външни инвестиции.

Приоритетно изграждане на пазарната и комуникационна инфраструктура.

Създаване на условия за развитие на новите информационни и комуникационни технологии.

Трайни ангажименти и консолидиране на наличния капацитет от промишлени и икономически ресурс на общината в името на подобряване живота на хората.

Маркетинг на общината в трансграничното сътрудничество като стопански, човешки, културен и исторически капацитет и традиции

Осигуряване необходимата пространствена конкурентноспособност и повишаване рейтинга на общината в региона и страната.