Икономическо развитие » Селско и горско стопанство

  • Селско стопанство

Земеделските земи в Община Земен са общо 97 500 дка, от които обработваеми площи са 55 800 дка. Като структура тази земеделска земя е в следното отношение: 61% са ниви, 23% – ливади, 11% – пасища и 5% – трайни насаждения. От друга страна погледната, земята в Община Земен има следното отношение: трайно неизползваната земя е 47%, т.е. 26 220 дка от цялата площ. Причините са комплексни, характерни за земеделското производство в страната, но има и някои специфични за региона фактори.

Природните и климатични условия – тежки по механичен състав почви (канелени горски), наклонения и силно разпокъсан терен не позволяват механизирането на редица процеси, а и поддържането на пътна мрежа за придвижването на високогабаритна техника. Разпокъсаната на малки парчета земя (некомасирана) е допълнителен възпиращ фактор за пълноценното използване на земята.

Общината не е традиционен земеделски район. В продължение на години са унищожени традиционни отрасли в селското стопанство (овощарство, сеитба на картофи и др.).

Ограничаващ фактор е голямата надморска височина (от 590 до 1100 м) и котловинния характер са и късните пролетни слани (1 -10 май) и ранните есенни (1 – 15 септември). Това означава, че от зърнено-житните култури трябва да са в съотношение по-голямо към фуражните (овес, ечемик, царевица) с по-къс вегетативен период (90 -100 дни). В сеитбооборота картофите трябва да заемат подходящ дял, изхождайки от това, че условията са подходящи (единствен възпиращ фактор са щетите от диви животни) и ефективността е висока в условията на пазарното стопанство. Картофите, особено в селата, трябва да бъдат една от основните стокови култури в растениевъдството.

Наличието на над 4 000 дка алувиално-ливадни почви по поречията на четирите реки, обуславят прекрасните условия за развитие на овощарството. Създаването на ябълкови насаждения трябва да бъде върху традиционните сортове – зелена княжева, лансберска, канадска, ренета, кичовска, кандиле, бял фльор, пармена и др.; при крушовите – попска масловка, вилямова, каргия и др.; при сливовите – стенлей, аженска, монофорска, кюстендилска, белвица и пр. В по-южната част на общината има отлични условия за отглеждане на редица сортове на череши и вишни.

  • Горско стопанство

Горският фонд в Общината се възприема от хората като един от основните фактори за подобряване на условията на живот, особено в селските и планинските райони. Тези функции на горите са незаменими не само на общински, а и на областен мащаб.