Актуална тема » Изм. и допълнение на Наредба за определяне на администрирането на такси и цени на услугите на територията на Община Земен

Наредба за определяне размера и администрирането на такси и цени на услугите

Приложение № 1а към Наредбата