Актуална тема » Наредба за определяне размера и администрирането на такси и цени на услугите на територията на Община Земен съгласно ЗМДТ

Наредба за местни такси