Актуална тема » НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН.

МОТИВИ към проект на Наредба