Актуална тема » Обществена поръчка с предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Земен, за зимен експлоатационен сезон – 2016/2017 г., включително до 31.12.2017 г., по обособени позиции“

Документация:

Снегопочистване – Земен – 2016

Протокол комисия зимно снегопочистване