Актуална тема » Община Земен, на основание чл. 19 „а“ от Наредбата за Екологичната оценка започва провеждането на консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Земен.

   Консултациите ще се провеждат в продължение на 30 /тридесет/дни от датата на обявяването на заданието. Мнения, предложения, становища и препоръки по изработеното Задание се приемат в сградата на общината всеки работен ден в обявения срок.
Характеристика на плана
Описание на физическите характеристики на плана част І
Описание на физическите характеристики на плана част ІІ
Комуникационни системи
Химично и екологично състояние на повърхностните води
Защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие
Национален план за управление на опадъците