Общински услуги

Административни услуги, които извършва Общината:

 

А. Технически услуги:

І. Кадастрални планове и проекти

1. Издаване на предписание за проектиране на ПУП (за имоти в стр.граници) чл.109 от ЗУТ.

2. Издаване на предписание за проектиране (имоти извън стр.граници) чл.109 и чл.111 от ЗУТ.

3. Попълване или проверка на кадастрален план на основание § 6 ал.6 от ПР на ЗУТ.

4. Попълване или поправка на кадастрален план с новопостроена сграда.

5. Разглеждане на подробни градоустройствени планове от общински експертен съвет по устройството на територията до 2 УПИ.

o Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, за:

6. Сгради (ново строителство).

7. Сгради (преустройство).

8. Инсталации.

* Изменение преустройства на сградна инсталация (нова част).

* Външни водопроводи, канализация, топлопроводи, газопроводи, ел.захранване, осветление и кабелни мрежи, телефонизация.

9. Съгласуване и одобряване на проекти за сгради.

10. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок, промени, преработка в одобрени проекти.

11. Одобряване на екзекутивна документация чл.175б от ЗУТ.

12. Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

o Разрешения за строеж за:

13. Жилищни сгради – основно заздравяване, надстрояване и пристрояване.

14. Допълващо застрояване в жилищни терени:

* Гаражи.

* Второстепенни настройки.

15. Производствени и търговски сгради:

* Полумасивни.

* Масивни с частични стоманобетонови елементи.

* Масивни сглобяеми (панелни).

* Масивни монолитни – стоманобетонови конструкции.

16. Преустройство, смяна на предназначение и реконструкция:

* Жилищни сгради.

* Нежилищни сгради.

* Второстепенни постройки.

17. Изменения и преустройство на сградни инсталации.

18. Външни проводи – водопровод, канализация, топлопровод, газопровод, осветление, телефонизация.

19. Огради.

 

ІІ. Други технически услуги

1. Трасиране на парцел.

2. Определяне на строителна линия на сгради.

3. Издаване на скици.

4. Скица с указан начин на застрояване (виза).

5. Презаверка на скица с изтекъл срок 6 месеца.

6. Удостоверения за факти и обстоятелства по териториално селищно устройство.

7. Удостоверение за идентичност.

8. Писмо до АК, че сградата е нанесена в кадастралния план.

9. Удостоверение за търпимост.

10. Преписи и заверки.

– заверено копие от заповед, протокол, кореспонденция, документация от досие на обекта.

11. разрешение за отсичане или изкореняване на дълготрайна декоративна растителност.

12. Издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци.

13. Издаване на разрешение за извозване на земни маси.

14. Образуване на производства по чл.223 от ЗУТ за констатиране на незаконно строителство.

15. Издаване на оценителен протокол по чл.210 от ЗУТ.

16. Разрешение за прекопаване на общински площи.

17. Направа оценка за нанесени щети и природни бедствия, когато този документ е необходим за послужване пред комисията по бедствия и аварии, гражданска защита.

 

Срок – 7 дневен. 

Приемен ден – сряда от 08,00 до 12,00 часа.

Отговорници: Гл.архитект и специалисти от Отдел „ТСУ“.

 

Б. Административни услуги:

1. Издаване на удостоверения за наследници.

2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена.

3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

4. Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препи-извлечение от акт за смърт.

5. Издаване на удостоверение за семейно положение.

6. Издаване на удостоверение за родствени връзки.

7. Адресна регистрация или заявяване на постоянен адрес.

8. Издаване на удостоверение за настоящ или постоянен адрес.

9. Заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Р България.

10. Заверка на покана – декларация за частно посещение в Р България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност.

11. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина.

12. Всички други видове удостоверения по искане на граждани.

13. Преписи от документи.

14. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане.

15. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак.

16. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис извлечение от него.

17. Отбелязване, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние.

18. Учредяване на настоятелство и назначаване на попечител.

19. Поддържане на регистър на населението.

20. Отразяване на промяна на име в регистъра по гражданско състояние на населението.

 

В. Други услуги за:

1. Провеждане ритуал кръщене и граждански брак.

2. Провеждане ритуал погребение.

3. Погребални услуги.

 

Издаване на удостоверения:

4. Удостоверение, че имота не е одържавен.

5. Удостоверение за данъчна оценка върху недвижим имот.

6. Други удостоверения по искане на гражданите.

7. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината.

8. Удостоверение за сеч.

9. Маркиране на дърва за огрев на корен.

10. Маркиране на едра строителна дървесина /кавак, топола и орех/ на корен.

 

Срок – до 3 дни.

Приемен ден – ежедневно от 08,00 до 17,00 часа.

Отговорници: Специалист „ЕСГРАОН“, Специалист „Местни данъци и такси” и Специалисти от Отдел „ТСУ“.

Услугите се извършват след подаване и подпълване на образци за съответната услуга.

 

Телефони за контакт:

07741 / 24 94;

07741 / 24 77.

 

Адрес:

2440 гр.Земен, ул.”Христо Ботев” № 3, общ.Земен, обл.Перник.

e-mail: obshtina_zemen@abv.bg