Актуална тема » Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител за организиране на посещение в Община Морес, Италия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.001-0163-C01

ОБЯВА за участие в общестевна поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Образци
Указания за участие организиране на посещение Италия