Актуална тема » ОДИТЕН ДОКЛАД

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит  на Годишния финансов отчет  на Община Земен за 2016 г.
одитен доклад