Актуална тема » ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Земен за 2016г.
одитно становище