Актуална тема » Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Земен, Домашен социален патронаж-Община Земен и Социална услуга „Обществени трапезарии-Община Земен““

Договор Доставка хранителни продукти

Протокол 2

Протокол 1

Уведомително писмо