Актуална тема » ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Земен обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Избор на изпълнител за изграждане на система за ранно оповествяване на пожари в община Земен“

Тръжна документация

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ-ЧАСТ АРХИТЕКТУРА, ПБЗ И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА И ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Уведомително писмо отваряне на ценови оферти

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение