Актуална тема » ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

 

   “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ученически стол в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Земен, Домашен социален патронаж-Община Земен и Социална услуга „Обществени трапезарии-Община Земен”

Документация за участие

Количествена-сметка-обща-1

Обявление

Решение