Актуална тема » Открита процедура „Изработване на инвестиционнни проекти….“

Община Земен публикува променена документация на обявената обществена поръчка поръчка.
Променена нова документация
Община Земен обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ и авторски надзор по три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Проектиране и авторски надзор на обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Пещера и с. Жабляно в Община Земен”
Обособена позиция 2: Проектиране и авторски надзор на обект: „Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на Община Земен“
Обособена позиция 3: Проектиране и авторски надзор на обект: „Реконструкция на местен път PER2040 /III-6052, п. к. Дивля/ – Дивля – Горна Глоговица – Одраница, част от общинската пътна мрежа на Община Земен“
Документация за участие Изработване на инвестиционни проекти…