Актуална тема » Приложение № 1 към Наредба за определяне размера и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Земен

Приложение № 1 към Наредба
Приложение 2 -промили