Актуална тема » ПРОТОКОЛ № 2 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ