Актуална тема » ПРОТОКОЛ

Протокол към публична покана № 9034536 по процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции“

Протокол от комисия