Актуална тема » Процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

за участие в процедура Публично състезание

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина гр.Земен, СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Земен  и социални заведения на общинска бюджетна издръжка на територията на община Земен“

Документация за участие Доставка на храни 2017