Актуална тема » Публична покана за избор на изпълнител за „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЕМЕН”

Община Земен обявява :

публична покана за възлагане по реда на Глава VIIIa от ЗОП на обществена поръчка с предмет:

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА ОБЩИНА ЗЕМЕН”

Документация за участие

Планово задание за изработване на ОУП на община Земен

Становище на Министерство на културата

Становище на РИОСВ Перник