Актуална тема » Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Изготвяне на екологична оценка на ОУП на община Земен в процеса на неговото изработване“

Община Земен обявява:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “ а” ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА

ЗЕМЕН В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ“

Документация за участие

Планово задание за изработване на ОУП на община Земен

Становище на РИОСВ Перник

Становище на Министерство на културата