Актуална тема » Публична покана „Ремонт на пътна мрежа и асфалтиране“

Община Земен обявява ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А” ОТ ЗОП ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Земен“
2. Документация за участие Ремонт на пътна мража и Асфалтиране
Протокол комисия ремонт на пътища