Актуална тема » ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /глава 8”а” от ЗОП/ с предмет: Избор на изпълнител на СМР : РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен – Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля – село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено – махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км.

 

Документация за участие