Актуална тема » ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Публична покана

DOKUMENTAZIA UCHASTIE

ОТГОВОР НА ВЪПРОС

TEHNICHESKA SPEZIFIK.

Протокол за дейността на комисия