Актуална тема » Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 год.

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 

Проект „ПО ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОБЩИНА ЗЕМЕН ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД” Договор № 13-13-170/24.10.1013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, ПРИОРИТЕТНА ОС: І „Добро управление” ПОДПРИОРИТЕТ: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ : BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз .

Прессъобщение