Обяви

РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

петък, април 21st, 2017

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка


Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

петък, април 21st, 2017

Pril_2_Info_merki_04_2017


Процедура за договаряне по PRAG

петък, март 24th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Development of access to cultural-religious places in Zemen and Bojnik,  Project No. CB007.1.11.308, CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

308_01_Construction


Национален конкурс „Елиас Канети“ 2017 година

четвъртък, март 23rd, 2017

Национален конкурс Елиас Канети 2017г.


Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

понеделник, март 20th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

307_01_Construction

307_04_Supply_furniture


Процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

понеделник, март 20th, 2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

за участие в процедура Публично състезание

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина гр.Земен, СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Земен  и социални заведения на общинска бюджетна издръжка на територията на община Земен“

Документация за участие Доставка на храни 2017


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

сряда, март 15th, 2017

fpzalns_14-19-00


Община Земен, на основание чл. 19 „а“ от Наредбата за Екологичната оценка започва провеждането на консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Земен.

сряда, март 15th, 2017

   Консултациите ще се провеждат в продължение на 30 /тридесет/дни от датата на обявяването на заданието. Мнения, предложения, становища и препоръки по изработеното Задание се приемат в сградата на общината всеки работен ден в обявения срок.
Характеристика на плана
Описание на физическите характеристики на плана част І
Описание на физическите характеристики на плана част ІІ
Комуникационни системи
Химично и екологично състояние на повърхностните води
Защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие
Национален план за управление на опадъците


 


Касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.

петък, март 10th, 2017

касово изпълнение м.02-2017


Докладна записка относно : Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Земен за 2017 г.

четвъртък, март 9th, 2017

Докладна записка