Административни услуги

Административните услуги, които община Земен извършва, се предоставят от Център за услуги и информация на гражданите.

Център за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Земен, гр. Земен, ул.”Земенски манастир” № 20.

Ел. поща: kao_zemen@abv.bg      

Тел.за връзка: 07741/2184 и 07741/2494

Факс: 07741/2462

Работно време: от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване

Начини на заявяване на административните услуги:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;

 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

 • чрез лицензиран пощенски оператор;

 • по факс: 07741/2462.

Начини на получаване на издаден индивидуален административен акт:

  • • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.

  • • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

  • • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

  •        ✔като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

  •        ✔като вътрешна куриерска пратка;

  •        ✔като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

  • • На гише в Център за услуги и информация на гражданите.

  • • По банкова сметка:

  IBAN: BG31STSA93008400630600

  BIC:STSABGSF

  Банка ДСК

Административен регистър