Население

1. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Брой)

Община Земен

2007

2008

Средно-годишно население - брой

3650

3651

Естествен прираст - на 1000 души

-26.3

-23.6

Структура на населението по местоживеене 31.12. - %

100.0

100.0

В градовете - %

53.1

53.3

В селата - %

46.9

46.7

Раждаемост - на 1000 души

3.3

3.8

Смъртност - на 1000 души

29.6

27.4

Детска смъртност - на 1000 живородени деца

83.3

-

Механичен прираст - на 1000 души

62.7

-12.6

Полово съотношение - жени на 1000 мъже

1001

993

Брачност - на 1000 души

1.3

1.9

Бракоразводност - на 1000 души

0.8

1.4

-

2. НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ  КЪМ 31.12.

(Брой)

2007

2008

Община Земен

3717

3585

Население в подтрудоспособна възраст към 31.12.

285

262

Относителен дял  - %

7.7

7.3

Население в трудоспособна възраст към 31.12.

1750

1695

Относителен дял  - %

47.1

47.3

Население в надтрудоспособна възраст към 31.12.

1682

1628

Относителен дял - %

45.3

45.4

-

3. НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.

(Брой)

Област                                                           Общини                                                          Населени мста

2008

2008

общо

в т.ч.же-ни

общо

в т.ч.же-ни

Община Земен

3717

1859

3585

1787

с. Беренде

72

33

73

32

с. Блатешница

135

50

125

45

с. Враня стена

83

32

78

29

с. Габровдол

121

59

114

55

с. Горна Врабча

87

43

83

41

с. Горна Глоговица

102

49

99

46

с. Дивля

221

115

204

110

с. Долна Врабча

34

18

33

18

с. Еловдол

193

105

188

100

с. Жабляно

174

83

169

83

гр. Земен

1973

1016

1912

980

с. Калотинци

101

43

99

44

с. Мурено

126

64

118

59

с. Одраница

28

14

32

14

с. Падине

34

13

34

13

с. Пещера

189

101

184

99

с. Раянци

25

12

22

10

с. Смиров дол

19

9

18

9