Общински съвет

Контакти на Общински съвет - Земен:
гр. Земен, 2440
ул. "Земенски манастир" № 20
телефон за връзка: 0884 18 10 80; 0878 22 28 28
e-mail: os_zemen@abv.bg

Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

 1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци, такси, общинската администрация;
 2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;
 4. Здравеопазването – амбулаторно - поликлинично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;
 5. Култура – читалища, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;
 6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт и гробища;
 7. Социално подпомагане – социални грижи, социални помощи и други социални дейности с общинско значение;
 8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение;
 9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;
 10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.