Административни услуги

Административните услуги, които община Земен извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване.

Център за административно обслужване 

Адрес: община Земен, гр. Земен, ул. ”Земенски манастир” № 20
Ел. поща: obshtina_zemen@abv.bg и kao_zemen@abv.bg
Тел. за връзка: 07741/2184 и 07741/2494
Работно време: от 09:00 до 16:00 ч. без прекъсване

Начини на заявяване на административните услуги:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издаден индивидуален административен акт:

 • • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  
  • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
         ✔като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
         ✔като вътрешна куриерска пратка;
         ✔като международна препоръчана пощенска пратка;

  Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

  • На гише в Центъра за административно обслужване.

  • По банкова сметка:
    IBAN: BG31STSA93008400630600
    BIC:STSABGSF
    Банка ДСК

 • • Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване

Административен регистър