Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

  • -предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;
  • -повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;
  • -намаляване на административната тежест;
  • -намаляване на възможностите за корупционни практики. 

 

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

✔ Събиране на данни по служебен път;

✔ Еднократно събиране на данни;

✔ Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;

✔ Автоматизиране на процесите;