Център за услуги и информация на гражданите

Административните услуги, които община Земен извършва, се предоставят от Център за услуги и информация на гражданите.

Център за услуги и информация на гражданите
Адрес: община Земен, гр. Земен, обл. Перник, ул. ”Земенски манастир” № 20
Ел. поща: kao_zemen@abv.bg
Тел. за връзка: 07741/2184 и 07741/2494
Факс: 07741/2462

Работно време с граждани: от 09:00 до 16:00 ч. без прекъсване

Начини на заявяване на административните услуги:
 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс: 07741/2462.

Начини на получаване на издаден индивидуален административен акт:
• Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
• Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
• Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 ✔като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 ✔като вътрешна куриерска пратка;
 ✔като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:
• На гише в Център за услуги и информация на гражданите;
• На пост терминал в Център за услуги и информация на гражданите;
• По банкова сметка:
 IBAN: BG31STSA93008400630600
 BIC:STSABGSF
 Банка ДСК