Център за услуги и информация на гражданите

Административните услуги, които община Земен извършва, се предоставят от Център за услуги и информация на гражданите.

Център за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Земен, гр. Земен, обл. Перник, общ. Земен, ул. ”Земенски манастир” № 20.

Ел. поща: kao_zemen@abv.bg

Тел. за връзка: 07741/2184 и 07741/2494

Факс: 07741/2462

Работно време: от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване

Начини на заявяване на административните услуги:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;

 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

 • чрез лицензиран пощенски оператор;

 • по факс: 07741/2462.

Начини на получаване на издаден индивидуален административен акт:

• Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.

• Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. 

• Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

 като вътрешна куриерска пратка;

 като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

• На гише в Център за услуги и информация на гражданите.

На пост терминал в Център за услуги и информация на гражданите

• По банкова сметка:

 IBAN: BG31STSA93008400630600

 BIC:STSABGSF

 Банка ДСК