Население

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес в област ПЕРНИК, община ЗЕМЕН към 15.06.2020г.
Населено място


Постоянен адрес
общо

Настоящ адрес
общо

Постоянен и настоящ 
адрес в същото
населено място
ГР.ЗЕМЕН 
 1470
 1683
 1253
С.БЕРЕНДЕ
 16
30
16
С.БЛАТЕШНИЦА
42
80
37
С.ВРАНЯ СТЕНА
19
48
11
С.ГАБРОВДОЛ
39
65
30
С.ГОРНА ВРАБЧА
25
51
22
С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА 
17
55
14
С.ДИВЛЯ 
77
134
57
С.ДОЛНА ВРАБЧА
14
21
9
С.ЕЛОВДОЛ     
77       
149     
65         
С.ЖАБЛЯНО 
48
153
42
С.КАЛОТИНЦИ
43
78
22
С.МУРЕНО
36
59
31
С.ОДРАНИЦА
11
22
6
С.ПАДИНЕ
4
14
4
С.ПЕЩЕРА 
97
154
88
С.РАЯНЦИ
2
55
2
С.СМИРОВ ДОЛ 
3
20
3
Всичко за 
Общината:
2040

2834

17121. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (Брой)Община Земен

2007

2008Средно-годишно население - брой

3650

3651Естествен прираст - на 1000 души

-26.3

-23.6Структура на населението по местоживеене 31.12. - %

100.0

100.0В градовете - %

53.1

53.3В селата - %

46.9

46.7Раждаемост - на 1000 души

3.3

3.8Смъртност - на 1000 души

29.6

27.4Детска смъртност - на 1000 живородени деца

83.3

-Механичен прираст - на 1000 души

62.7

-12.6Полово съотношение - жени на 1000 мъже

1001

993Брачност - на 1000 души

1.3

1.9Бракоразводност - на 1000 души

0.8

1.4
-

2. НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ  КЪМ 31.12.   
(Брой)
2007

2008Община Земен

3717

3585Население в подтрудоспособна възраст към 31.12.

285

262Относителен дял  - %

7.7

7.3Население в трудоспособна възраст към 31.12.

1750

1695Относителен дял  - %

47.1

47.3Население в надтрудоспособна възраст към 31.12.

1682

1628Относителен дял - %

45.3

45.4
-

3. НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.
(Брой)

Област                                                           Общини                                                          Населени мста

2008

2008

общо

в т.ч.же-ни

общо

в т.ч.же-ни

Община Земен

3717

1859

3585

1787

с. Беренде

72

33

73

32

с. Блатешница

135

50

125

45

с. Враня стена

83

32

78

29

с. Габровдол

121

59

114

55

с. Горна Врабча

87

43

83

41

с. Горна Глоговица

102

49

99

46

с. Дивля

221

115

204

110

с. Долна Врабча

34

18

33

18

с. Еловдол

193

105

188

100

с. Жабляно

174

83

169

83

 гр. Земен

1973

1016

1912

980

с. Калотинци

101

43

99

44

с. Мурено

126

64

118

59

с. Одраница

28

14

32

14

с. Падине

34

13

34

13

с. Пещера

189

101

184

99

с. Раянци

25

12

22

10

с. Смиров дол

19

9

18

9