Контакти

Община Земен

Седалище и адрес на управление: 
гр. Земен, 2440
Община Земен,
Област Перник
ул. ”Христо Ботев” № 3
ЕИК: 000386662

e-mail: obshtina_zemen@abv.bg
web: zemen-bg.com
телефон: + 359 7741 / 24 94 - централа
факс: + 359 7741 / 24 62

За подаване на сигнали, жалби и предложения: тел. 07741 /21 84, адрес: гр. Земен, ул. ”Земенски манастир” № 20, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. и e-mail: obshtina_zemen@abv.bg


+359 7741 / 24 94 - Кмет - Димитър Сотиров
+359 7741 / 24 77 - Заместник кмет - Димитър Боянов
+359 7741 / 24 94 - Заместник кмет - Даниела Владимирова
+359 7741 / 24 94 - Секретар на Община Земен - Стоян Стоянов
+359 7741 / 20 41 - Директор на Дирекция "ФСД и АО" - Петранка Райчева
+359 7741 / 24 94 - Председател на Общински съвет - Стефан Маринов
+359 7741 / 24 94 - Отдел "Адимистративно обслужване"
+359 7741 / 20 41 - Отдел "ФСД"
+359 7741 / 23 27 - Отдел "Местни данъци и такси"
+359 7741 / 21 30 - Отдел "Общинска собственост"
+359 7741 / 22 19 - Отдел "Архитектура и строителство, ТСУ и БКС"

Център за административно обслужване:
Адрес: гр. Земен, ул. ”Земенски манастир” № 20
Ел. поща: kao_zemen@abv.bg
Тел. за връзка: 07741 / 21 84 и 07741 / 24 94
Факс: 07741 / 24 62
Работно време с граждани: от 09:00 ч. до 16:00 ч. без прекъсване

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА:
+359 7741 / 24 90 - с. Блатешница
+359 7741 / 22 66 - с. Пещера
+359 7741 / 23 45 - с. Жабляно
+359 7741 / 26 92 - с. Враня стена
+359 7741 / 20 65 - с. Калотинци/ с. Раянци
+359 7743 / 22 05 - с. Долна Врабча/ с. Смиров дол
+359 7744 / 23 10 - с. Мурено
+359 7741 / 33 88 - с. Горна Глоговица/ с. Одраница
+359 7744 / 22 39 - с. Беренде
+359 7744 / 22 30 - с. Елов дол/ с. Падине
+359 7744 / 23 71 - с. Горна Врабча
+359 7744 / 23 21 - с. Габров дол
+359 7743 / 23 33 - с. Дивля

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ В ГР. ЗЕМЕН:
+359 7741 / 24 61 - Полицейско управление гр. Земен
+359 7741 / 24 59 - Пожарна гр. Земен
+359 7741 / 24 63 - Пощенска станция гр. Земен
+359 7741 / 21 45 - "ВиК" ООД - гр. Земен 
+359 7741 / 23 18 - Държавно горско стопанство гр. Земен
 0700 10 010 - „ЧЕЗ Електро Бълга­рия“ АД
+359 7741 / 20 86 - Дирекция "Социална закрила" гр. Земен
+359 7741 / 21 62 - Поземлена комисия гр. Земен
+359 7741 / 97 40 - СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Земен
+359 7741 / 22 79 - ДГ "Детелина" гр. Земен
+359 886 / 177 098 - Народно читалище "Светлина 1924" гр. Земен

ЖП гара - гр. Земен: 
+359 7741 / 22 28 - Товарни превози
+359 884 / 259 610 - Билетна каса
+359 884 / 114 782 - Ръководител движение